Kerhon säännöt

CLUB FINLANDIA DE TENERIFE                                          SÄÄNNÖT
TENERIFEN SUOMI-KERHO

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
  Yhdistyksen nimi on Club Finlandia de Tenerife – Tenerifen Suomi-kerho ja sen kotipaikka on Puerto de la Cruz, Teneriffa, Espanja.
 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
  Kerhon toiminta-alue on Teneriffan saari ja sen tarkoituksena on edistää Espanja, erityisesti Teneriffan tuntemusta, suomalaisten keskinäisiä ystävyyssuhteita, suomalaisten ystävyyssuhteita maan kansalaisiin ja täällä asuviin muihin ulkomaalaisiin.

  Yhdistys voi omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi harjoittaa elinkeinotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen.
 3. Jäsenet
  Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä täysivaltaiset Suomen kansalaiset, jotka hyväksyvät kerhon tarkoituksen ja säännöt. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet.

  Yhdistyksellä on kunniajäseniä, ainaisjäseniä ja vuosijäseniä.
  Kunniajäsenen hyväksyy varsinainen kokous hallituksen esittämänä.
  Jäsenen on ilmoitettava muuttuneet yhteystiedot, myös sähköiset, yhdistykselle.
 4. Liittymis- ja jäsenmaksu
  Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunnia- ja ainaisjäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

  Yhdistyksen varsinainen kokous voi määrätä kerhon rahallisen tilanteen niin vaatiessa tai muun tarpeen mukaan ylimääräisen maksun, joka koskee kaikkia jäseniä. Hallitus päättää tarkemmin jäsenmaksutavasta.

  Jäsen voi erota ilmoittamalla erosta hallitukselle. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksua saman vuoden syyskuun loppuun mennessä.

  Jäsen voidaan myös erottaa hallituksen päätöksellä erittäin painavista syistä kohdan 11 mukaisesti. Ennen erottamispäätöksen tekemistä jäsenellä on oikeus tulla kuulluksi. Erotettu voi halutessaan viedä erottamisensa varsinaiseen kokoukseen päätettäväksi. Päätös tapahtuu määräenemmistöllä. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin maksamiaan liittymis-, jäsen- tai muita yhdistykselle maksamiaan maksuja.
 5. Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 2-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä.  Jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että erovuoroisena jokaisena vuonna on puolet hallituksen jäsenistä. Varsinainen kokous valitsee puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna , on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  Varajäsenet voivat osallistua hallituksen kokouksiin.

  Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa, hoitaa taloutta, antaa kertomus yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta kuluneelta kalenterivuodelta sekä kutsua koolle varsinaiset kokoukset ja mahdollinen ylimääräinen kokous. Hallitus päättää toimintaohjeista ja nimeää vastuuhenkilöt eri toiminta-alueille. Hallitus voi nimittää alueellisia toimikuntia.

  Puheenjohtaja on yhdistyksen laillinen edustaja. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu:
  –   valvoa yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista
  –   kutsua koolle hallitus ja johtaa puhetta sen kokouksissa
  –   valvoa talousarvion toteutumista yhdessä rahastonhoitajan kanssa
  –   hyväksyä allekirjoituksellaan hallituksen kokousten pöytäkirjat, todistukset ja muut yhdistyksen asiakirjat
  –   kutsua koolle varsinainen kokous ja huolehtia yhdessä sihteerin kanssa kokouksen järjestämiseen tarvittavasta aineistosta
  –   valvoa ja johtaa toimiston päivittäistä toimintaa.

  Varapuheenjohtajan tehtäviin kuuluu toimia puheenjohtajan sijaisena tämän poissa ollessa, sairastuessa tai puheenjohtajan erotessa toimestaan ja huolehtia puheenjohtajan tehtävistä väliaikaisesti enintään seuraavaan varsinaiseen kokoukseen asti.

  Sihteerin tehtäviin kuuluu:
  –   laatia ja vahvistaa allekirjoituksellaan hallituksen kokousten pöytäkirjat
  –   valvoa jäsenrekisterin hoitoa
  –   valvoa omaisuusluettelon ylläpitoa
  –   valvoa yhdistyksen asiakirjojen ja arkistojen ylläpitoa
  –   huolehtia yhdessä puheenjohtajan kanssa varsinaisten kokousten järjestämiseen tarvittavasta aineistosta
  –   laatia todistuksia ja muita asiakirjoja sekä vahvistaa ne allekirjoituksellaan.

  Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluu:
  –  valvoa talousarvion toteutumista yhdessä puheenjohtajan kanssa
  –  laatia yhdistyksen talousarvio
  –  hyväksyä menotositteet, valvoa jäsenmaksujen laskutusta ja suorittamista sekä huolehtia maksuista ja veloituksista
  –  valvoa yhdistyksen kirjanpitoa ja huolehtia tilikirjoista sekä vastata kassantarkastuksesta kaksi kertaa vuodessa yhdessä toiminnantarkastajien kanssa.
 6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin , varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, aina kaksi yhdessä.
  Hallitus voi valtuuttaa erikseen myös muille oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimen, aina kaksi yhdessä.
 7. Tili- ja toimintakausi
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Kerhon kevätkausi on vuoden alusta maaliskuun loppuun ja syyskausi on lokakuun alusta vuoden loppuun.
 8. Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
  Jäsenellä, joka on estynyt tai vaikeuttanut kerhon tavoitteiden ja toiminnan toteutumista kohdassa 11 mainitulla tavalla, ei ole äänioikeutta.  Valtakirjalla saa edustaa vain yhtä jäsentä.
  Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun hallitus niin päättää tai vähintään kymmenen prosenttia (10 %) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrättyä asiaa varten. Kokouskutsu on lähetettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen saavuttua kevät- tai syyskauden aikana.
 9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta. Hallitus päättää millä kulloinkin yleisesti käytössä olevalla teknisellä tavalla kutsu saatetaan jäsenistölle tiedoksi.
 10. Varsinaiset kokoukset
  Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1.  Kokouksen avaus
  2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5.  Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
  6.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.  Kokouksen avaus
2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5.  Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
6.  Päätetään hallituksen jäsenille ja muille toimihenkilöille maksettavista korvauksista.
7.  Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja.
8.  Päätetään hallituksen jäsenmäärä ja varajäsenten määrä.
9.  Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokousten työjärjestyksiin lisätään käsiteltäviksi ne asiat, jotka vähintään viisi prosenttia (5 %) kokouksen paikalla olevista jäsenistä vaatii.

11. Rangaistukset
Hallitus voi päättää kurinpitorangaistuksen määräämisestä jäsenelle, jos jäsen estää tai vaikeuttaa yhdistyksen tavoitteiden tai toiminnan toteuttamista.

Jäsentä voidaan rangaista
–  toiminnasta, joka aiheuttaa kielteistä julkisuutta ja vahingoittaa yhdistyksen mainetta
–  yhdistyksen omaisuuden luvattomasta käyttöönotosta, poisviennistä kerhotiloista tai sen vahingoittamisesta
–  epäasiallisesta käyttäytymisestä yhdistyksen kokouksissa ja tilaisuuksissa
–  sääntöjen, varsinaisten kokousten ja hallituksen päätösten noudattamatta jättämisestä sovittujen
–   tehtävien tai luottamustehtävien jatkuvasta laiminlyömisestä ilman perusteltua syytä.

Hallitus valitsee kolme (3) jäsentä kurinpitolautakuntaan, jonka tulee tutkia ja yksilöidä rikkomus ja sille määrättävä rangaistus. Rangaistuksen ovat huomautus, varoitus tai yhdistyksestä määräaikainen erottaminen, joka voi olla korkeintaan kolme (3) vuotta. Rikkomukseen syyllistyneelle tulee varata viidentoista (15) päivän aika vastineen antamiseen, ennen kuin asia esitetään hallituksen käsiteltäväksi. Rangaistuksen vahvistaa lopullisesti seuraava yhdistyksen varsinainen kokous.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13. Noudatettava laki
Niissä asioissa, joista näissä säännöissä ei ole määräystä, sovelletaan 22. maaliskuuta 2002 annettua lakia Ley Orgánica 1/2002, joka säätää yhdistymisvapautta, ja 28. helmikuuta 2003 annettua lakia Ley 4/2003, de Asociaciones Canarias sekä muita lisämääräyksiä.


Nämä säännöt on hyväksytty 24.11.2019


Toimiston puh:

+34 922 383 050

Toimiston osoite:

Calle Iriarte 43, Puerto de la Cruz

Sähköposti:

[email protected]

© 2019 Cupcake Labs Oy Ltd.

Ei vielä käytössä.

Kehitämme sivuston tätä osaa, eikä se ole vielä käytössä. Palaa pian tarkistamaan tilanne!